Instituut Gak Subsidie voor PhD Onderzoek naar Psychologie van de Flexibilisering

De komende vier jaar gaan we een onderzoeksproject starten naar de psychologie van de flexibilisering, met een specifieke focus op duurzame loopbanen en psychologische contracten. Ons projectteam, bestaande uit projectleiders Sanne Nijs en ikzelf, en samen met Paul Jansen, Svetlana Khapova enBert Breij, gaat een PhD kandidaat begeleiden op dit onderwerp. Het project is gefinancierd door Instituut Gak.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Instituut Gak, via LinkedIn en Twitter. De samenvatting van ons project volgt hieronder:

Het traditionele perspectief op de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers is onhoudbaar geworden in de huidige dynamische arbeidsmarkt, die in toenemende mate gekenmerkt wordt door flexibele arbeidsrelaties. Er is weinig kennis over hoe we flexibele werknemers optimaal tot hun recht kunnen laten komen gedurende hun loopbaan. Om een antwoord te bieden op deze vraag is het cruciaal om een specificering aan te brengen in verschillende typen flexibele werknemers (bv. contractueel vs. arbeidsbemiddeld werk; vrijwillig vs. onvrijwillig), iets dat tot nu toe in wetenschappelijk onderzoek ontbreekt.

Dit project heeft tot doel om nieuwe kennis te genereren over de psychologische ins en out van flexibilisering van arbeid. Hierbij staan drie hoofdthema’s centraal: (1) de ervaren psychologische relatie tussen de werknemer en de werkgever (het psychologische contract) en in hoeverre deze per type flexibel werk verschillen; (2) de rol van deze psychologische contracten in duurzaam werknemen (productiviteit, bevlogenheid, inzetbaarheid); en (3) de verantwoordelijkheid die verschillende stakeholders (flexibele werkers, organisaties, bemiddelaars, maatschappij) hebben in het managen van duurzame loopbanen van flexibele werkers.

Deze hoofdthema’s onderzoeken we met behulp van verschillende deelstudies. In de eerste studie ontwikkelen we een conceptueel kader waarin wordt uiteengezet hoe verschillende typen van flexibel werk samenhangen met psychologische contracten en duurzaam werknemen. Met behulp van drie empirische studies toetsen we vervolgens het ontwikkelde conceptueel kader. De eerste studie zal zich richten op het onderscheiden van diverse groepen flexibele werkers. De tweede studie richt zich in het bijzonder op de effecten van psychologische contracten op duurzaam werknemen. Meer specifiek gaan we na in hoeverre psychologische contracten effect hebben op productiviteit, bevlogenheid en inzetbaarheid van flexibele werkers. De derde empirische studie is kwalitatief van aard. Op basis van interviewdata (i.e. inhoudsanalyse en discoursanalyse) worden de verantwoordelijkheden en rollen van diverse relevante stakeholders (bv. bemiddelaars, organisaties, flexibele werkers) blootgelegd.

May 24, 2018
Bekijk alle berichten